Isuzu Việt nam cung cấp bảng mức tiêu thụ nhiên liệu các loại xe đã được chứng nhận đến với khách hàng như sau:

Số GCN/TBSố Hồ Sơ ĐKNhãn HiệuSố LoạiMức Tiêu Thụ Nhiên Liệu Chu Trình Kết Hợp (L/100km)Mức Tiêu Thụ Nhiên Liệu Chu Trình Đô Thị (L/100km)Mức Tiêu Thụ Nhiên Liệu Chu Trình Ngoài Đô Thị (L/100km)
18KDN/0000910005/18/50DNCNISUZUMU-X (UCR87GGL-TLUHVN)7.29.086.34
18KDN/0000920004/18/50DNCNISUZUMU-X(UCS85GGL-TLUHVN)7.349.336.14
18KDN/0001120018/18/50DNCNISUZUMU-X (UCR87GGL-RLUHVN)6.938.496